فرم تماس برای بیماران - Perfectha®
به قسمت بیماران بروید
به بخش پزشکان بروید
FA

فرم تماس برای بیماران

فرم تماس برای بیماران

پشتیبانی بیمار

perfectha@sinclairpharma.com

تیم های حمایت از بیمار، مالی و فنی

+44 (0)1244 625150
quality@sinclairpharma.com

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که به شما بهترین را توصیف کند

بیمار
پزشک